Category Archives: อำเภอพระสมุทรเจดีย์

อำเภอพระสมุทรเจดีย์

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by focus keyword name in category.

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย และยังเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

ประวัติ[แก้]

ในสมัยอยุธยามีชื่อเมืองสมุทรปราการในกฎหมายซึ่งตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2178 แต่ตัวเมืองจะตั้งอยู่ที่ใดในเวลานั้นไม่ปรากฏชัด มีหลักฐานแต่เพียงว่า ที่ปากคลองบางปลากด ฝั่งขวาของ แม่น้ำเจ้าพระยา มีพ่อค้าชาวฮอลันดามาตั้งห้างพักสินค้าอยู่ ณ ที่นั้นและเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงแต่งสมณทูตไปลังกากล่าวว่าออกเรือจากเมืองธนบุรีไปถึงตึกฮอลันดาที่ตำบลบางปลากดแสดงว่าที่นั่นคงมีผู้คนอาศัยอยู่มากอาจเป็นตัวเมืองสมุทรปราการในครั้งนั้นก็ได้ ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 ปรากฏหลักฐานว่า พม่าได้มาปล้นบ้านเรือนราษฎรที่ตำบลบางเมืองในเขตเมืองสมุทรปราการในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการบัดนี้ที่ตำบลบางเมืองเมื่อ พ.ศ. 2362 พร้อมกับสร้างป้อมป้องกันเรือของข้าศึกรวม 6 ป้อมและใน พ.ศ. 2366 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสมุทรเจดีย์บนเกาะกลางน้ำด้วย อนึ่ง สมุทรปราการ เรียกกันเป็นสามัญว่า “ปากน้ำ” เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งซ้าย ห่างจากปากแม่น้ำเข้ามาราว 6 กิโลเมตร [3]

ภูมิศาสตร์[แก้]

จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตปริมณฑล จังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา, ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา, ทิศใต้จรดอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางซีกตะวันตกของจังหวัด จากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่อ่าวไทย มีชายฝั่งทะเลยาว 47.5 กิโลเมตร เดิมชายฝั่งทะเลมีป่าชายเลนกว้างขวาง เนื่องจากมีตะกอนที่แม่น้ำเจ้าพระยา นำพามาทับถมกันที่บริเวณปากน้ำแต่ปัจจุบันมีการบุกรุกป่าชายเลน ทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นบริเวณกว้าง[3]

ในด้านเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการมีการทำนา, ประมง และอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ, วัดอโศการาม, วัดบางพลีใหญ่, วัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหาร, วัดโปรดเกศเชษฐาราม, ศาลพระเสื้อเมือง, พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ, เมืองโบราณ, สถานตากอากาศบางปู, ป้อมพระจุลจอมเกล้า, สวางคนิวาส, ป้อมแผลงไฟฟ้า, ฟาร์มจระเข้ ฯลฯ [3]

การคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร โดยทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท ตอนกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ) ระยะทาง 25 กิโลเมตร [3]

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

การเมืองการปกครอง[แก้]

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 6 อำเภอ 50 ตำบล 405 หมู่บ้าน อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการประกอบไปด้วย

 1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 2. อำเภอบางบ่อ
 3. อำเภอบางพลี
 4. อำเภอพระประแดง
 5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
 6. อำเภอบางเสาธง

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 5 แห่ง, เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 29 แห่ง จำแนกได้ดังนี้[4]

เขตเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร (คน)
(ณ สิ้นปี 2561) [5]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1
7.33
2542[6] เมืองสมุทรปราการ 1 1
51,495
เทศบาลเมือง
2 (1)
0.61
2480 [7] พระประแดง 1 1
9,462
3 (2)
15.50
2545[8] พระประแดง 3 3
72,263
4 (3)
9.30
2550 [9] เมืองสมุทรปราการ 1 1
33,101
5 (4)
25.50
2552[10] พระประแดง 5 5
73,805
6 (5)
24.69
2562[11] บางพลี 1 1
56,949
เทศบาลตำบล
7 (1)
2538 เมืองสมุทรปราการ 3 3
29,977
8 (2)
2542 เมืองสมุทรปราการ 4 4
119,760
9 (3)
2542 เมืองสมุทรปราการ 2 2
27,305
10 (4)
2542 เมืองสมุทรปราการ 1 1
55,826
11 (5)
2542 เมืองสมุทรปราการ 3 3
101,232
12 (6)
2542 บางบ่อ 1 1
6,496
13 (7)
2542 บางบ่อ 1 1
3,201
14 (8)
2542 บางบ่อ 1 1
11,530
15 (9)
2542 บางพลี 3 3
11,965
16 (10)
2542 พระสมุทรเจดีย์ 1 1
12,612
17 (11)
2542 พระสมุทรเจดีย์ 2 2
20,968
18 (12)
2542 บางเสาธง 2 2
22,660
19 (13)
2554 บางบ่อ 1 1
9,086

 1.  หมายถึงปีที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลในระดับปัจจุบัน

รายชื่อเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด[แก้]

จังหวัดพระประแดง[12]
ลำดับ ชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง ออกจากตำแหน่ง
พระยานครเขื่อนขันธ์ รามัญราชชาติเสนาบดี ศรีสิทธิสงคราม (ทอมา คชเสนี)
พระยาดำรงราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี)
พระยาดำรงราชพลขันธ์ (นกแก้ว คชเสนี)
พระยาขยันสงคราม (เจ๊ก คชเสนี)
พระยาเกียรติ (นกขุนทอง คชเสนี)
พระยาดำรงราชพลขันธ์ (หยอด คชเสนี)
พระยาเทพผลู (ทองคำ)
พระยาพินิจมนตรี (ปุย คชเสนี)
พระยานาคราชกำแหง (แจ้ง คชเสนี)
พระยาพายัพพิริยกิจ (เป้า จารุเสถียร)
พระประแดงบุรี (โต)
พระพิชัยบุรินทรา (สะอาด)

ประชากร[แก้]

สถิติประชากร
ตามทะเบียนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ
ปี ประชากร ±%
2549 1,104,766
2550 1,126,940 +2.0%
2551 1,147,224 +1.8%
2552 1,164,105 +1.5%
2553 1,185,180 +1.8%
2554 1,203,223 +1.5%
2555 1,223,302 +1.7%
2556 1,241,610 +1.5%
2557 1,261,530 +1.6%
2558 1,279,310 +1.4%
2559 1,293,553 +1.1%
2560 1,310,766 +1.3%
2561 1,326,608 +1.2%
อ้างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[13]

เทศกาลและงานประเพณี[แก้]

 • งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ จะจัดขึ้นในวันแรม 5 ค่ำเดือน 11 ของทุกปีเป็นเวลา 12 วัน 12 คืน
 • งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด จัดที่พระประแดงในวันอาทิตย์แรกหลังจากงานงานสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายนผ่านไปแล้ว
 • ประเพณีรับบัวหรือโยนบัว
 • ประเพณีแห่หลวงปู่ปาน

การขนส่ง[แก้]

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คลองในสมุทรปราการ

ในจังหวัดสมุทรปราการ การเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถส่วนบุคคลและรถประจำทาง โดยจุดรถประจำทางที่สำคัญได้แก่ บริเวณ บางนาสำโรงปากน้ำบางพลี และพระประแดง สำหรับการโดยสารทางเรือ ผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยา มีเรือโดยสารเลียบแม่น้ำ ขึ้นได้ที่ท่าน้ำปากน้ำ และมีการโดยสารข้ามแม่น้ำหลายจุด รวมทั้งบริเวณท่าน้ำพระประแดงมีท่าแพสำหรับบรรทุกรถข้ามแม่น้ำ การเดินทางทางอากาศผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นอกจากนั้น จังหวัดสมุทรปราการยังมีโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ต่อเนื่องออกมาจากกรุงเทพมหานครถึง 3 เส้นทาง คือ

 1. รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ชั้นใต้ดินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1 (รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ส่วนต่อขยาย แบริ่ง-สมุทรปราการ) บนถนนสุขุมวิท
 3. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง บริเวณถนนศรีนครินทร์ และถนนเทพารักษ์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม บนถนนสุขสวัสดิ์

การศึกษา[แก้]

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนมัธยม)
สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาบันอาชีวศึกษารัฐบาล
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
การศึกษาทางทหาร

การท่องเที่ยว[แก้]

สมุทรปราการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ฟาร์มจระเข้ และเมืองโบราณ ซึ่งรู้จักกันจากนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ นอกจากนี้ในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายน จะมีการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์หรือที่เรียกกันว่า “งานเจดีย์” เป็นเวลา 12 วัน 12 คืน ซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นบริเวณใจกลางเมืองของตัวอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยจะมีการปิดถนนเริ่มต้นบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดตั้งร้านขายของ, ร้านอาหาร, การละเล่น, ชิงช้าสวรรค์, ม้าหมุน และงานโชว์ต่างๆ รวมถึงของหลายหลายมาวางขาย

นอกจากที่กล่าวมา ยังมีสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่อไปนี้

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ หลังคา พียู ลายไม้

ถนนสุขสวัสดิ์ หลังคา พียู ลายไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด แผ่นใส สีใสกระจก

ถนนประชาอุทิศ แผ่นใส สีใสกระจก

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า แผ่นใส สีขาวขุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน แผ่นโปร่งแสง ลอนลูกฟูก

คลองสรรพสามิต แผ่นโปร่งแสง ลอนลูกฟูก

องค์การบริหารส่วนตำยลนาเกลือ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

คลองบางปลากด หลังคา แซนวิช พียูโฟม

Call Now Button